Camera

                                                      CÁC LOẠI MẪU CÂN NHẬP KHẨU

                                        (Quyết Định Phê Duyệt Mẫu Của TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG)

 

STT

Tên phương tiện đo NHẬP KHẨU

Cấp chính xác

Phạm vi đo

Số Quyết Định PDM

NƠI SẢN XUẤT

NGÀY PMD

01

D60ER

3

(0.2 ÷ 60kg)

724

OHAUS 

14/05/2010

02

PA214

1

(0.1 ÷ 210g)

1446

OHAUS 

26/08/2010

03

PA4102

2

(5 ÷ 4100g)

1446

OHAUS 

26/08/2010

04

YA102

3

(0.2 ÷ 100g)

533

OHAUS 

13/03/2013

05

KD160

3

(20 ÷ 2000g)

2689

TANITA

09/09/2013

06

AJ2200E

3

(0.2 ÷ 2200g)

2834

DESHI - JAPAN

13/09/2013

07

CL501T

3

(2 ÷ 500g)

2995

OHAUS 

26/09/2013

08

VIBRA TPS3

3

(0.01÷ 3Kg)

2164

PDM1043-2014

19/11/2014

09

VIBRA TPS6

3

(0.02÷ 6Kg)

2164

PDM1044-2014

19/11/2014

10

VIBRA TPS15

3

(0.04÷ 15Kg)

2164

PDM1045-2014

19/11/2014

11

VIBRA TPS30

3

(0.1÷ 30Kg))

2164

PDM1046-2014

19/11/2014

12

VIBRA TPS3C

3

(0.01÷ 3Kg)

2164

PDM1047-2014

19/11/2014

13

VIBRA TPS6C

3

(0.02÷ 6Kg)

2164

PDM1048-2014

19/11/2014

14

VIBRA TPS15C

3

(0.04÷ 15Kg)

2164

PDM10493-2014

19/11/2014

15

VIBRA TPS30C

3

(0.1÷ 30Kg)

2164

PDM1050-2014

19/11/2014

16

TPS1010DH

3

(4÷ 1000Kg)

2283

PDM2554-2016

07/11/2016

17

TPS1212DH

3

(10÷ 2000Kg)

2283

PDM2555-2016

07/11/2016

18

TPS1515DH

3

(20÷ 5000Kg)

2283

PDM2556-2016

07/11/2016

                                                      CÁC LOẠI MẪU CÂN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
                                        (Quyết Định Phê Duyệt Mẫu Của TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG)

STT

Tên phương tiện đo đã sản xuất

Cấp chính xác

Phạm vi đo

Số Quyết Định PDM

Ký Hiệu PDM

01

TPS150

3

(0.4 ÷ 150kg)

1728

PDM102-2009

02

TPS300

3

(1 ÷ 300kg)

1728

PDM103-2009

03

TPS2T

3

(10 ÷ 3000kg)

1728

PDM104-2009

04

TPS5T

3

(20 ÷ 5000kg)

1728

PDM105-2009

05

TPS60

3

(0.2 ÷ 60kg)

1214

PDM061-2010

06

TPS500

3

(5 ÷ 500kg)

1214

PDM062-2010

07

TPS1.5 Super SS

3

(4 ÷ 1500g)

1214

PDM063-2010

08

TPS3 Super SS

3

(1 ÷ 3000g)

1214

PDM064-2010

09

TPS6 Super SS

3

(2 ÷ 6000g)

1214

PDM065-2010

10

TPS60T3

3

(0.2 ÷ 60kg)

1937

PDM179-2011

11

TPS150T3

3

(0.4 ÷ 150kg)

1937

PDM180-2011

12

TPS300T3

3

(1 ÷ 300kg)

1937

PDM181-2011

13

TPS500T3

3

(2 ÷ 500kg)

1937

PDM182-2011

14

TPS60DH

3

(0.2 ÷ 60kg)

523

PDM047-2013

15

TPS150DH

3

(0.4 ÷ 150kg)

523

PDM048-2013

16

TPS300DH

3

(1 ÷ 300kg)

523

PDM049-2013

17

TPS500DH

3

(2 ÷ 500kg)

523

PDM050-2013

18

TPS3TS

3

(10÷ 3000g)

568

PDM052-2013

19

TPS6TS

3

(20÷ 6000g)

568

PDM053-2013

20

TPS15TS

3

(40÷ 15000g)

568

PDM054-2013

21

TPS15TS

3

(100÷ 30000g)

568

PDM055-2013

22

TPS100

3

(0.2÷ 100kg)

2688

PDM166-2013

23

JADAVER Super SS

3

(2÷ 600g)

2779

PDM160-2013

23

TPS45DH300

3

(1÷ 300kg)

3506

PDM233-2013

24

TPS80T-A9

3

(200÷ 80000kg)

130

PDM170-2016

25

TPS60-A9

3

(0.2 ÷ 60kg)

2167

PDM2549-2016

Sản phẩm bán chạy